2008
CAfrasttotw
√
TILBUD TIL STATEN FRA

Christianias tilbud til staten om en samlet Christianialøsning med udgangspunkt i Christianias svar fra juni 2008 og Statens tilbud kaldet ”Den blå aftale”.

Således besluttet på Christianias Fællesmøde 8.september 2008:

 

Christiania-Fonden:

Christiania-Fonden stiftes endeligt med den nødvendige grundkapital.

Udkast til vedtægter for Christiania-Fonden har tidligere været behandlet på Christiania, og er forhåndsgodkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Christiania-Fonden kan således stiftes indenfor en meget kort tidsfrist i forbindelse med en anmodning om stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Christiania udpeger 11 medlemmer af bestyrelsen, heraf 5 med bopæl på Christiania.

Staten kan afvise et eventuelt bestyrelsesvalg, men kun på baggrund af konkret vurdering af manglende kompetence til bestyrelseserhvervet.

Christiania-Fonden indtræder i lejeaftaler vedrørende de sociale, kulturelle og erhvervsmæssige arealer på vilkår som fastsat i ”Den blå aftale”.

Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. oktober 2009 med opsigelsesvarsler som i ”Den blå aftale”, dog således at 30 års løbende opsigelse tilstræbes.

Christiania-Fonden og Staten sikrer, at de nødvendige forhold for lejekontrakterne er til stede og iværksætter de nødvendige tiltag herfor, således at disse forhold er afklaret senest pr. 1. oktober 2009 eller evt. tidligere.

Christiania-Fonden er lejer af alle arealer under selvbyggerhusene og fremlejer disse til de enkelte christianitter, eventuelt via de på Christiania enkelte værende områder.

Christiania-Fonden er operatør på alle fællesarealer på Christiania således at forstå, at drift og vedligeholdelse varetages via fonden og dermed Christianias institutioner.

Fondens drift etableres, således at initiativrollen tilfalder Christiania, dog således at fonden ikke forhindres i at træffe lovbestemte beslutninger eller beslutninger i henhold til indgåede aftaler.

 

Boliger:

Lejemålene i Statens fredede bygninger lejes af Christiania-Fonden og videreudlejes til christianitterne, eventuelt via de på Christiania værende områder.

Vedrørende renovering af de fredede bygninger tilstræbes det, at Christiania i et samarbejde med Staten forestår dette arbejde med udgangspunkt i bæredygtige principper.

Statens øvrige boliger udlejes på samme vilkår til Christiania-Fonden, hvis ikke der indenfor en frist på 1 år opnås aftale om en anden disponering af boligerne.

I perioden frem til 1. oktober 2009 forsøger parterne at indgå en købsaftale inkl. en renoveringsaftale, som sikrer et gennemskueligt nødvendigt renoveringsforløb efter faglige bæredygtige principper.

De i ”Den blå aftale” afsatte støttepenge til nuværende christianitter indgår i en fremtidig renoveringsaftale.

Såfremt Christiania skal disponere over boligerne via en lejeaftale med fonden aftales der nærmere vedrørende renoveringsopgaverne, alt i overensstemmelse med ovennævnte.

Lejeaftalerne træder i kraft 1. oktober 2009 med opsigelsesvarsler som i ”Den blå aftale”, dog således at 30 års løbende opsigelse tilstræbes.

Christiania kan uddelegere alle drifts- og renoveringsopgaver til områderne og eventuelt til den enkelte brugsretsindehaver både for så vidt angår boligerne og de kulturelle, sociale og erhvervsmæssige arealer.

Christianias princip er, at de christianitter, der kan yde en indsats, skal stå til disposition herfor, men de, der ikke kan, skal have den nødvendige hjælp for at kunne opretholde boligsituationen på Christiania.

Tilskudsmidler til renoveringen fastholdes som fastsat i ”Den blå aftale” med de nødvendige tilretninger i henhold til ovennævnte.

Lejeloven finder anvendelse for aftalerne, ligesom de for lejer i ”Den blå aftale” fastsatte begunstigende forhold fastholdes.

 

Anvisning af boliger / Indflytningsregler:

Christiania er enig i, at anvisningen af boliger skal ske via en åben, gennemskuelig og retfærdig proces.

Christiania administrerer via Christiania-Fonden/lejer anvisningsretten på Christiania via en uddelegering til områderne.

Det sikres ved uvildig kontrol, at kravene om en åben, gennemskuelig og retfærdig anvisning overholdes.

Det er Christianias ønske at sikre et tilknytningsønske til Christianias værdier for de beboere, der skal flytte til Christiania, men man er samtidig enige i, at dette skal ske ud fra principperne om en åben gennemskuelig og retfærdig anvisningsprocedure.

 

Nybyggeri/byggefelter:

Christiania-Fonden tildeles forkøbsret til alle byggefelter på Christiania til markedspris, dog aldrig til en pris højere end den oprindelige udbudspris (pl-reguleres).

Det maksimale etageareal i henhold til ”Den blå aftale” må ikke overskride 19.900 etagemeter, og med en maksimal byggepligt indenfor 8 år på 8.000 etagemeter og yderligere 2.000 etagemeter indenfor 10 år.

Forkøbsretten gælder i 10 år fra den 1. oktober 2008 at regne samt i forbindelse med efterfølgende fremtidige salg.

Principperne i ”Den blå aftale” vedrørende bæredygtigt byggeri, omfattende selvbyg og medbyg, opretholdes.

 

Volden:

Christiania tiltræder at et begrænset antal boliger og bygninger på voldanlægget (Volden, Dyssen og Skoven) flyttes eller erstattes hvis det skønnes nødvendigt, dog således at der ikke bliver tale om en reduktion af brugsrettighederne på Christiania, hvilket reelt betyder, at alle beboere oppebærer en brugsret, som dog ikke er eksklusiv.

I forbindelse med udarbejdelsen af omstruktureringsplanen på Volden inddrages de brugere, som bliver berørt af flytningen af de påtænkte boliger og bygninger.

Udgifter og planforløb aftales parterne imellem.

Den løbende drift af Volden forestås af Christiania via Christiania-Fonden efter principperne om brugerindflydelse, som drøftet i forhandlingsforløbet.

Renoveringen af Volden indgår i ovennævnte aftale.

 

Driftsenheder på Christiania:

Moms- og skattemæssige forhold vedrørende Christianias fælles driftsaktiviteter varetages af Christiania via Christiania-Fonden og Christianias institutioner, og der forsøges etableret bloktilskud vedrørende de støtteberettigede aktiviteter på Christiania, herunder de sociale og kulturelle institutioner.

 

Fredning:

Christiania anerkender at fredningsloven også gælder på Christiania. Christiania ønsker fortsat at indgå i et samarbejde med relevante myndigheder og foreninger vedr. vedligeholdelse af bygninger og arealer, såvel udviklingen af en dynamisk fredning af de ældre historiske lag på Christiania, således at samspillet med det udviklingsorienterede og eksperimenterende Christiania, sikrer alle historiske lag til glæde for fremtiden.

 

Sikring af brugsrettigheder (amnesti):

Ud fra et åbent gennemskueligt og retfærdigt bedømmelsesgrundlag tildeles i videst muligt omfang brugsrettigheder til de på Christiania værende brugere, som er tilflyttet Christiania indenfor den periode, hvor man har forhandlet en samlet løsning på Christiania.

 

Ressourcer til implementering:

Der aftales nærmere vedrørende et økonomisk rimeligt implementeringsforløb.

 

Afslutning:

Christianias tilbud til Staten afklares for så vidt angår bygningerne på Volden, Dyssen og Skoven indenfor den 19.09.08.

Christiania har nedsat en arbejdsgruppe, som vil kunne varetage den fortsatte dialog og proces omkring husene på voldanlægget mm.

Endeligt plangrundlag skal tiltrædes af de berørte Christianitter.

Christiania vil herefter hæve den kollektive retssag, som forligt.

Der vedlægges 2 dokumenter om Agenda 21 på Christiania, til orientering.

 

Henvendelse rettes

til Christianias kontaktgruppe og advokat Knud Foldschack

 

SE OGSÅ BILAG OM CHRISTIANIA OG AGENDA 21

π
item7
Download
2008 CAfrasttotw