2008
√
UDTALELSE FRA CylFllesmde

Christianias svar til staten

Christiania vil hermed gerne invitere Slots- og Ejendomsstyrelsen til afklaringsmøde om de uafklarede problemer, før en endelig politisk løsning til september.

Udkast til dagsorden:

1) Der er kun ét Christiania – Over 100 huse i voldområdet, 2/3 af Christianias areal og ca. 1/3 af beboerne skal selvfølgelig inkluderes i aftalen

2) Vi fastholder en gennemskuelig, flad og enkel struktur som muliggør den enkeltes deltagelse i udviklingen af Christiania

3) Ja til flere nye beboere

4) Vi trækker den kollektive retssag så snart der er enighed om de problemer der er indeholdt i retssagen

 

Vi vil en politisk løsning

Christiania har brugt det seneste år på at undersøge statens udkast til en forligspakke. Vores udgangspunkt har hele tiden været et ønske om en politisk bæredygtig løsning for Christiania som fællesskab, eksperimentarium og offentligt rekreativt rum for alle.

Christianias udgangspunkt for forhandling har hele tiden været det mandat vi vedtog i 2004: 1) Christiania skal bevares samlet i hele sin nuværende størrelse 2) Christiania skal bevare en blandet beboersammensætning 3) Christiania skal sikres imod kapitalisering af boligerne 4) Christiania skal bevare selvforvaltningen 5) Christiania skal bevare retten til boliganvisning 6) Christiania skal bevare konsensusdemokratiet.

Christiania ser positivt på muligheden for den ansvarlige og langtidsholdbare løsning alle parter ønsker. Derfor er det afgørende, at vi får rettet op på de mangler der stadig er i forligsudkastet. Dem håber vi at kunne få ud af verden hurtigst muligt, for de bør ikke stå i vejen for en aftale.

1) Der er kun ét Christiania – over 100 huse i voldområdet, 2/3 af Christianias areal og ca. 1/3 af beboerne skal selvfølgelig inkluderes i aftalen

Forligsudkastet har den grundlæggende mangel at cirka 2/3 af Christianias areal og et stort antal menneskers fremtid ikke er omfattet af aftalen.

Det er en helt grundlæggende forudsætning for at en politisk løsning kan kaldes bæredygtig, at hele Christiania er indeholdt i aftalen. Det er en konkret politisk opgave, som vi er indstillede på at løse konstruktivt. Vi har konstateret at SES ved Carsten Jarlov har tilkendegivet, at ville tage spørgsmålet om husene på volden op til forhandlinger.

I samme omgang må vi sikre, at voldplejen og udviklingen af volden varetages af Christiania, så den fortsat respekterer Christianias voldområde som kombination af rekreativt område, beboelse og biologisk mangfoldighed for dyr, planter og mennesker. Sådan som christianshavnerne og københavnerne ønsker det, sådan som arkitekttonisk og miljømæssig fagkundskab anbefaler det.

Det betyder konkret:

a) At der skal indgås en aftale om husene på og omkring volden. Her er den færdigforhandlede rammeaftale fra 2002 et godt udgangspunkt

b) At Christiania varetager renovering og drift af voldområdet efter der er indgået en aftale om udviklingen af volden i enighed mellem staten og Christiania

2) Vi fastholder en gennemskuelig, flad og enkel struktur som muliggør den enkeltes deltagelse i udviklingen af Christiania

Det har for Christiania været vigtigt at sikre, at der ikke skal handles med boliger på Christiania og det er godt at dette respekteres i forligsudkastet.

Vi ønsker at Christiania fortsætter som en samlet selvforvaltende enhed, der i praksis udfører den daglige drift og renovering af de forskellige boliger og bygninger på Christiania på en økonomisk, økologisk, kulturelt og socialt bæredygtig måde. Dette skal ske i dialog med staten og den relevante fagkundskab. Christiania er sat i verden for at udvikle nye ideer, ikke for at sande til i unødvendig detailstyring og bureaukrati. Der skal stadig være kort fra ide til handling.

Da Christiania er et eksperimentarium og erklæret Agenda 21-område, tager vi det for givet at der stadig vil være åbenhed for udvikling af flere alternative modeller i fremtiden efter en politisk løsning er fundet.

Det betyder konkret:

a) At alle Christianias boliger, virksomheder og fællesværksteder som udgangspunkt samles i ét juridisk fællesskab, med mulighed for at dele op i flere.

b) At Christiania varetager renovering og nybyggeri af alle bygninger på Christiania

3) Ja til flere nye beboere

Christiania ønsker flere nye christianitter, ligesom vi gerne vil udvikle vores selvbyg. Vi vil derfor gerne selv bygge nyt på Christiania. Dette nybyggeri vil vi sikre kommer til at foregå på en social og forsvarlig måde.

Vi vil derfor gerne selv bygge et bæredygtigt antal kvadratmeter som skal placeres via en åben proces. Det betyder dog konkret, at det f.eks. ikke er forsvarligt at bygge 7.400 kvadratmeter på Røde Sols Plads, hverken for christianshavnerne, eller for Christiania.

Christiania vil gerne have skabt klarere rammer for at nye aktive christianitter kan flytte ind. Der skal garanteres en åben og gennemskuelig anvisningsproces, hvor Christiania i lighed med resten af danskerne har ret til at danne bofællesskaber

Det betyder konkret:

a) At Christiania selv bygger nyt på Christiania

b) Hvad angår bofællesskaber i bygninger og boligenheder forventer Christiania at den almindelige lovgivning også gælder på Christiania

c) At Christiania godt vil bygge mellem 10.000 og 15.000 kvadratmeter som tilbyg og nybyg i henhold til Christianias egen udviklingsplan

d) At alle indflytninger frem til aftalens ikrafttræden godkendes med brugstilladelser på sædvanlige vilkår

4) Vi trækker den kollektive retssag så snart der er enighed om de problemer der er indeholdt i retssagen

Christiania ønsker som udgangspunkt ikke at henlægge spørgsmålet om udviklingen af et af Københavns centrale kvarterer til en retssal.

Vi er derfor indstillede på at trække den kollektive retssag så snart de emner der er indeholdt i retssagen er afgjort ved en løsning der tilfredsstiller begge parter.

Christiania glæder sig til en afklaring af disse spørgsmål og altså en snarlig politisk løsning. Vi stiller med en kontaktgruppe, der sammen med fællesmødet, kan varetage de kommende drøftelser, som vi tager for givet vil foregå i åbenhed. Vi tager det for givet at al kommunikation fremsendes til Christianias kontaktgruppe og advokat.

Vi ser frem til de fortsatte drøftelser og til at kunne præsentere en endelig aftale inden d. 20. September 2008.

Alt Godt

Christianias Fællesmøde d. 26.06 - 2008

π
item5
2008