Lisbeth Zornig Andersens grundlovstale

Tak til Christiania for at invitere til at tale for og med

Arbejdsløse, Arabere, Bøsser, Christianitter, Ensomme, Flexjobbere, Flygtninge, Førtidspensionister, Gadebørn, Gale, Genier, Græsrødder, Grønlændere, Gøglere, Handicappede, Hjemløse, Kunstnere, Landevejsriddere, Lesbiske, Læger, Lærere, Oprørere, Ordblinde, Posedamer, Tosser, Transkønnede m.m.fl.

Hvad optager mig lige nu?

Socialt udsattes rettigheder herunder stemmeretten og tilsidesættelsen af dem anno 2014 . Kæmper selv lige nu med min nieches rettigheder som anbragt barn med et barn,

Lidt historie om synet på udsatte og deres rettigheder.

K.K. Steincke, som blev kendt for sine socialpolitiske initiativer i 1930erne og bliver kaldt for en af velfærdssamfundets fædre, sagde i en tale i 1920: ”Hvad nytter den stigende humanisering, den stadigt voksende offentlige forsorg. Den mangeartede omsorg, de store tilskud til børneforsorgen, dels ved kontante tilskud, velgørenhed og allehånde indsamlinger, fører kun, takket være lægevidenskabens og sygeplejens stærke udvikling, til at svække slægten ved at holde liv i tusinder, som samfundet var bedst tjent med bukkede under. Hvis vi derfor ikke vil risikere den moderne europæiske civilisations gradvise tilbagegang og endelige undergang må vi ind på en systematisk modvirken og tillige stræbe for en forædling af racen, den såkaldte eugenik, i Tyskland og Norden særlig benævnet racehygiejne eller raceforbedring. Ingen, der alvorligt betragter samfundet i dag, kan være i tvivl om, at vi befinder os i en kritisk situation. Folkene trues af opløsning indefra, det vil sige af en stadig voksende tilvækst af de arveligt uønskede eller ligefrem usalige arveanlæg på de godes bekostning.”

Grundloven fra 1953 levner stadig mulighed for at fratage stemmeretten fra fx fattige:

Fjolser, fruentimmere, forbrydere, fattiglemmer og folkhold. De såkaldte fem f'er var grupper udelukkede fra deltagelse i folkestyret ved Grundloven 1849. Valgret krævede, at man var en "uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar". Under var listet de fire andre grupper, der ud over berygtede mænd, var udelukkede,: umyndige, kvinder, fattige og tjenestefolk. Med Grundloven i 1915 blev ordet kvinde tilføjet og tjenestefolk fjernet fra undtagelserne.

Grundloven i dag fra 1953 har slettet de oplistede undtagelser. Alle har valgret, såfremt man er dansk indfødt, har fast bopæl og har opnået valgretsalder - medmindre man er umyndiggjort. Men overraskende nok er der stadig en sætning, der muliggør, at forbrydere og fattige i særlige tilfælde stadig kan fratages deres ret. "Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret." (Grundloven 1953, §29)

Kære venner. Vi er ikke længere nu end, at de fattige og socialt udsatte stadig kun har valgretten til låns. Grundloven levner mulighed for mennesker som f.eks. lektor Søren Hviid fra Statskundskab på Syddansk universitet får indflydelse på valgretten: Han siger i 2011:

“Måske skulle man ligeledes reformere valgretten. Vi har i mange år haft en forestilling om, at fordi man er over 18 år er man automatisk berettiget til stemmeret. Måske man igen skulle overveje dette. Måske det var mere betimeligt at fundere over, hvilke forudsætninger man, som borger, skal have for at kunne have stemmeret. Måske man skulle indføre et forsørgelseskriterium, altså at man har et arbejde eller lignede og kan forsørge sig selv inden man får det privilegium at stemme og i princippet bestemme over andre mennesker og deres ressourcer og ejendom. Dette sikrer mod store vælgergrupper, der på ingen måde selv arbejder eller lever af at andre forsørger dem, vedtager nye tiltag og love, der bebyrder de mennesker, der arbejder og sørger for sig selv. ”

Er stemmeretten så så vigtig?

JA.

Bruger vi den?

NEJ!

Den positive historie: 28%/ 9 % point.

Den negative: Kun 40 % af kontanthjælpsmodtagerne stemte til sidste KV13.

Undskyld mig: Hvis vi/I vil have indflydelse, så starter det altså i stemmeboksen. Lige nu lader 60 % af KT-modtagerne andre bestemme over sig. Det Må og SKAL ændres.

Ellers ender det med, at der en dag ikke kommer et valgkort ind ad døren. Og så er vi bombet 100 år tilbage i indflydelse og demokrati. Så kom nu, ikk?

Næste gang er Folketings-valget. Der vil jeg gerne se horderne vælte ind og ændre det politiske landskab. Gerne til det bedre for

Arbejdsløse, Arabere, Bøsser, Christianitter, Ensomme, Flexjobbere, Flygtninge, Førtidspensionister, Gadebørn, Gale, Genier, Græsrødder, Grønlændere, Gøglere, Handicappede, Hjemløse, Kunstnere, Landevejsriddere, Lesbiske, Læger, Lærere, Oprørere, Ordblinde, Posedamer, Tosser, Transkønnede m.m.fl.

Tak for ordet.

Lisbeth Zornig Andersen

˛
DSC1065wLisbethZornigAtalerBrittamparaply
˛ DSC1065wLisbethZornigAtalerBrittamparaply