√
PederAggerskriver
OPLÆG FRA PEDER AGGER

Christianias vilde natur og voldanlægget

Af Peder Agger, fhv. naturvismand

 

Som oplæg til debat har jeg valgt først at fremhæve fem kvaliteter, som i særlig grad udmærker Christiania (herefter CA). Dernæst vil jeg fremhæve fem trusler - eller skal vi bare sige udfordringer - der står foran CA.

Fem særlige kvaliteter

CA udgør det vildeste, mest varierede grønne område i Københavns Kommune.

CA er en bebygget og beboet skønhed, tryg, stille, uforstyrret og indbydende.

CAs natur indgår i en økologisk helhed, hvor folk lever med - og ikke mod naturen, hvor *Agenda 21 og bæredygtig udvikling tages alvorligt.

CA er verdensmester i borgerinddragelse. Dette, til forskel fra næsten alle steder, hvor myndigheder og andre døjer med at få borgere og beboere til at interessere sig for udviklingen.

CA har en helt unik beliggenhed med en bl.a. derfor stor tiltrækningskraft. CA er en økologisk park, et kulturhistorisk kontrapunkt og et modbillede på det stressede markedsorienterede forbrugersamfund, vi lider under udenfor fristaden.

Fem trusler/udfordringer

*Slots- og Ejendomsstyrelsens udviklingsplan for ’normalisering’ af CA, der bl.a. indebærer en noget overdreven fremhævelse af fæstningsværket fra slutningen af 1600-tallet, som fordrer at der fjernes huse, træer og krat, og som kører ud fra en konventionel tænkning om at ’syge træer’ og ’udlevede beplantninger’ skal fjernes, uagtet at netop sådanne er af stor betydning for den biologiske mangfoldighed.

Der kan også fremhæves andre lignende udfordringer, som vil kræve, at CA er på dupperne for at forsvare roen, skønheden og naturen. Eksempler er planer om en cykelrute på tværs - og en grøn sti på langs af voldanlægget.

En tredje udfordring er den uvished, der knytter sig til minestationen nord for volden og til det måske voksende antal husbåde, der ligger på vandet mellem Bjørnekloen og Holmen.

En fjerde udfordring er at finde en hensigtsmæssig håndtering af det slid og den forstyrrelse, som en voksende tilstrømning af besøgende kan indebære.

Den femte, og sidste udfordring, jeg vil nævne er, ’den indre normalisering’, som man kan frygte, vil indfinde sig. Efterhånden som CAs beboere bliver ældre og måske mere satte, kan der være træer, som fældes, fordi de skygger - eller grene, der truer med at falde ned. Det kan være haver, man får sans for - og tid til at dyrke - også det går ud over det vilde - og måske et stakit, der skal beskytte haven mod de vilde?

 

*Agenda 21:

"Den eneste måde at skabe en bedre fremtid for alle er ved at beskæftige sig med miljø og udvikling i sammenhæng og på en afbalanceret måde" (Kapitel 1 i Agenda 21 fra FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992).

Meget er sat i gang siden FN's konference for miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Her vedtog stats- og regeringschefer fra 181 lande et hand-lings-program for det 21. århundrede: Agenda 21. Hensigten var at fjerne over-hængende miljøtrusler, begrænse overdrevne ressourceforbrug og i fæl-les-skab forsøge at styre udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Dagsordenen fra Rio opfordrer befolkningerne over hele verden til at sam-ar-bej-de om lokale handlingsplaner og initiativer for en bæredygtig udvikling - lokal Agenda 21. Derfor må vi hver især påtage os et ansvar for verdens pro--ble-mer ved at tage fat, dér hvor vi bor, arbejder og lever. Ikke fordi loven pålægger os det, men fordi vi hver især føler os personligt og moralsk an-svar-lige for, at Agenda 21 kan føres ud i livet.

 

*Slots- og Ejendomsstyrelsen:

Hedder nu Bygningsstyrelsen